Riktlinjer för att arbeta med Kärleken är fri (Tidigare: Det handlar om kärlek)

Modellen bygger på att frivilligorganisationer och myndigheter samverkar kring att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att informera barn och unga om deras rättigheter utifrån Barnkonventionen samt var de kan vända sig om dessa kränks. Modellens målgrupp är högstadie- och gymnasieelever. Projektidén ägs av Rädda Barnen med Länsstyrelsen Östergötland som initiativtagare.

Ett av huvudsyftena med arbetet, som också gör projektet unikt, är samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer och att dessa gemensamt träffar barn och ungdomar i deras vardagsmiljö, det vill säga skolan. Myndigheter och frivilligorganisationer informerar också om deras olika ansvarsområden, vilket ska leda till att ge barn och ungdomar ökat förtroendet för de olika aktörerna. Detta är viktigt för att barn och ungdomar ska våga söka hjälp. Alla aktörer ska ha en tydlig värdegrund kring barnets rättigheter och de mänskliga rättigheterna.

Det finns tre grundprinciper att utgå ifrån i arbetet med Kärleken är fri. Dessa ska följas:

 • Arbetet ska ske utifrån Barnkonventionen
  När vi talar om barns rättigheter så utgår vi från FN:s konvention om barnets rättigheter. Den är grunddokumentet i arbetet för alla barns rättigheter. Den utesluter ingen, utan inkluderar alla barn. Istället för att använda ett problembaserat upplägg kring hedersförtryck så utgår vi ifrån ett rättighetsperspektiv. Rätten till ett liv fritt från våld, övergrepp och andra kränkningar.

   

 • Det ska finnas samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter
  Olika myndigheter och organisationer möter frågan om hedersförtryck och våld i sitt dagliga arbete. För att ett barn som är utsatt för kränkande behandlingar ska få rätt hjälp så behöver vi samverka mellan myndigheter och organisationer. På så sätt hjälper vi den utsatte i förlängningen på ett hållbart sätt och det underlättar arbetet för att inte göra misstag.

   

 • Träffar med barn och ungdomar ska ske
  Hela problematiken handlar om att lyfta upp barns rättigheter för barn och unga själva så att de blir medvetna om dem och att de blir självklara för dem. Skolan är den plats där barn och ungdomar spenderar sitt vardagliga liv till största del och där de kan ha sin så kallade frizon. Det är viktigt att myndigheter och organisationer kommer till dem och synliggör sina ansvarsområden, att vi vuxna är tydliga med att de har rätt till ett liv fritt från våld och förtryck och att vi finns där när hjälpen behövs. Att samverkansgruppen finns på skolan under en hel vecka, gör det möjligt att skapa relationer med elever och verkligen visa att vuxenvärlden vill ta ansvar för barn som är eller riskerar att utsättas för övergrepp.

När ni vill starta projektet är det viktigt att ni som myndighet/organisation känner att ni är redo att möta de barn och ungdomar som behöver er hjälp. Att ni kan bli mottagare för de barn som tar kontakt, så att de inte blir svikna.

Vad förväntas av kommunen/samverkansgruppen?

 

 • Godkänna och följa riktlinjerna
 • Ta del av grundutbildningen som Rädda Barnen håller i
 • Dokumentera samverkansgruppernas möten och sända in till den nationella samordningen
 • Dokumentera skolveckorna enligt den dokumentationsmall som finns
 • Genomföra webbenkäterna i samband med skolveckorna

Detta sänds in till den nationella samordningen, via den regionala samordnaren på Rädda barnen

Vad erbjuder Rädda Barnen kommunerna?

 

 • Stöd i en metod för att driva ett samverkansarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck
 • Metodmaterial (metodbok, steg för steg-guide, materialguide)
 • Inspirationsträff för aktörer att arbeta med modellen Kärleken är fri
 • Grundutbildning för samverkansgrupperna
 • Erfarenhetsutbyten/konferens
 • Nationell rapport en gång per år
 • Pågående påverkansarbete i frågor kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck

En viktig förutsättning för att starta projektet är att den kommun man verkar i har en handlingsplan/samverkansplan. Om någon utsatt behöver hjälp så träder kommunens riktlinjer i kraft samt den lagstiftning som finns. Om kommunen saknar riktlinjer så kan ni ta hjälp av Länsstyrelsen Östergötlands metodstöd för handlings- och metodstöd. Se hedersfortryck.se.

När en ny aktör vill arbeta med Kärleken är fri så finns det även riktlinjer att följa gällande material och kommunikation. Det är viktigt att vi har en enhetlig grafisk profil, för att visa på att vi är en och samma avsändare, dessa är:

 • Vid användandet av material så ska loggan/siluetten alltid finnas med.
 • Namnet Kärleken är fri ska alltid användas i kommunikationen ut till elever och andra aktörer i samhället. Mallar för affischer och kontaktkort finns på Material. Allt material beställs från Mediakontoret i Norrköping på [email protected]

Den nationella samordningen leds av en nationell koordineringsansvarig, Sara Mühling, som arbetar på Rädda Barnen. Den nationella samordningen består också av en kommunikatör Sara Palmkvist samt fyra regionala samordnare, som alla arbetar på Rädda Barnen. För att arbeta med Kärleken är fri ska den nationella samordningen kontaktas. Det är viktigt för dels framtida rapportering och utvärdering samt för att få stöd i frågor som kan komma att dyka upp i arbetet med Kärleken är fri Mallar för rapportering finns i menyn under uppföljning och dokumentation.

Är ni intresserade av att ta er an modellen i er kommun ska ni;

 • Läsa igenom och acceptera dessa riktlinjer samt ta kontakt med den nationella samordningen,
 • Ta del av det startkit som finns som inspiration och stöd vid uppstart,
 • Sätta samman en lokal samverkansgrupp med relevanta aktörer,
 • Tillsammans med Rädda Barnen hålla en inspirationsträff för samverkansgruppen,
 • Tillsammans med samverkansgruppen ta del av Rädda Barnens grundutbildning för samverkansgrupper,
 • Planera och genomföra skolveckor i kommunen, samt genomföra webb-enkäter i samband med skolveckorna
 • Dokumentera och rapportera från arbetet i kommunen till den nationella samordningen på Rädda Barnen.
 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se