Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Husan Annas historia – ett exempel från grundskolan

Intervju med Gunilla Nauwerk Stefansson

Mina viktigaste intentioner med mitt material var att visa på att samhället med dess normer och traditioner förändras över tid. Att det i ett samhälle hela tiden sker en utveckling.

– Gunilla Nauwerk Stefansson

Vad var det som först fick dig att utveckla kunskapsstoff och arbetsmetoder i förhållande till elever som lever med hedersnormer?

Som lärare i svenska som andraspråk såg jag att behovet av både kunskapsstoff och metoder var stort. Jag såg en brist i de övningar som gick ut på att fylla i, övningar som inte berörde eller motiverade eleverna.

Vilka aspekter blev särskilt viktiga i ditt didaktiska utvecklingsarbete? På vilket sätt blev eleverna aktörer i det som växte fram? Har du några exempel? Berätta!

Möjligheten för elever att prata om sin egen situation genom att referera till andras blev uppenbart i mitt arbete där jag till största del använde mig av barnlitteratur, film och drama. Det var i de lärandesituationerna som elevernas egna tankar och idéer om vad de verkligen ville lära sig och behövde tonade fram. Ibland genom att eleverna själva berättade vad de önskade och kände behov av, ibland av att jag analyserade lektionen och våra samtal efteråt.

Vilka kreativa möjligheter gav sig till känna?

Möjligheten att starta med ett material och sedan tillsammans med eleverna bygga vidare på detta blev allt eftersom tydlig. Till exempel som när vi arbetade med ”Titanic” vilket från början var tänkt som en veckas arbete, men som istället växte fram till ett projekt som kunde integreras i flera olika ämnen och som pågick en hel termin.

Vilka hinder stötte du på som fick dig att korrigera ditt arbetssätt?

Jag märkte att det behövdes mer tid till att diskutera och konkretisera. Jag fick slå ner på takten mer än jag hade tänkt. Mycket av det jag tyckte var självklart var inte det i elevernas värld.

Några viktiga vägval? Berätta!

Några viktiga vägval jag gjorde var när jag var med i projektet Pages. Ett EU-läsprojekt som bygger på bild, diskussion och analys tillsammans med eleverna. Efter detta arbete började jag inte bara arbeta mer tillsammans med eleverna utan också samarbeta på ett mer medvetet sätt med klasslärarna och annan skolpersonal. Jag märkte att det på så sätt blev en helt annan dynamik i både material och undervisning.

Det var i de lärandesituationerna då jag till största del använde mig av barnlitteratur, film och drama som elevernas egna tankar och idéer om vad de verkligen ville lära sig och behövde lära sig tonade fram.

Hur vill du beskriva ditt sätt att förhålla dig till styrdokumenten i ditt arbete – kursplaner, lärandemål och bedömningsgrunder?

Jag har alltid planerat utifrån kursplaner, lärandemål och bedömningsgrunder. Själv och tillsammans med eleverna. Det jag fokuserade på i svenska som andraspråk var i första hand reflektion och diskussion, de två delar de flesta elever hade svårast för.

Hur föddes idén till arbete med historien om husan Anna?

Ett genomgående tema i min undervisning var ”Sverige för 100 år sedan”. Detta för att kunna jämföra dåtiden med det samhälle vi lever i idag.

Arbetssättet öppnar samtidigt upp för det jag nämnde inledningsvis, nämligen att elever som lever med olika uttryck för HRV-normer kan relatera till sin egen situation och reflektera över den. De kan berätta om sin egen livsvärld genom att knyta an till det som även är en del av svensk historia.

När du ser på ditt material nu – vilka är dina viktigaste intentioner med detta arbete?

Jag ville också visa på att ALLA i ett demokratiskt samhälle ALLTID har ett eget val och att man själv kan och har rätt att påverka och har rätten till sitt eget liv.

Skriv ut

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se