Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Lärarens didaktiska uppgift

Tanken om en likvärdig utbildning för alla elever oavsett deras bakgrund är en central tanke i skolans läroplan. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” heter det.

Hur åstadkoms denna anpassning där ett visst kunskapsstoff ska göras tillgängligt, angeläget och relevant för alla elever? Hur skapas undervisningssituationer som medvetet beaktar elever med hedersrelaterade normer och deras behov?

Lärares didaktiska uppgift brukar beskrivas i förhållande till tre frågor: Vad är det kunskapsstoff som ska bearbetas inom ett visst ämne? Hur bör undervisningen bäst organiseras så att elever kan lära sig och utveckla sina förmågor? Vem är eleven, huvudpersonen i lärandeprocessen? Frågorna ger tre olika perspektiv på det som förväntas ske i klassrummet, och de är lika viktiga. Därför bör de sammantaget och återkommande beaktas när lärare utvecklar sin didaktiska skicklighet.

Ändå finns en risk att vem-frågan kommer i skymundan. Kunskapsstoff, arbetsmetoder och betygsmatriser dominerar lätt intressefältet, och elevens förutsättningar och behov förväntas oproblematiskt anpassas till dessa villkor. I mötet med barn och unga vars livsvärld präglas av hedersproblematik medför denna omprioritering av fokus på vem-frågan en påtaglig risk.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se