Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Flickors rätt till kroppslig integritet

Följande citat kommer från rapporten "Våga stå kvar!" (Länsstyrelsen Östergötland, 2014): ”Ungdomar har rätt till preventivmedel utan föräldrars tillstånd. Ungdomsmottagning, sjukvård eller andra offentliga myndigheter som informerar och ger ungdomar preventivmedel är inte skyldiga att informera den unges vårdnadshavare om detta. Detta gäller exempelvis vid utskrivning av p-piller till flickor.”

”Rätten till abort är i Sverige oberoende av ålder. Det föreligger ingen skyldighet för sjukvården eller andra myndigheter som skolan att informera föräldrar om en flicka är gravid. Det samma gäller hennes aborträtt. Den är inte villkorad av vårdnadshavarna.

I ett fall där en ung flicka för andra gången genomförde en abort yttrade JO att myndigheter i det aktuella fallet borde ha informerat vårdnadshavaren om detta bedömdes skulle kunna vara ett stöd för flickan. Mot denna bakgrund kan det i ärenden där flickan lever med hedersrelaterade familjenormer innebära en stor risk för flickan att informera vårdnadshavaren.”

”Slöjan räknas som ett religiöst plagg som elever får bära i skolan. Detta följer av principen om religionsfrihet och räknas sålunda som en angelägenhet som berör barn och vårdnadshavare. Slöjan kan bli en angelägenhet för skolan om slöjan (som niquab eller burqua) kan anses vara ett hinder i undervisningen. Då bör skolan ta upp detta både med vårdnadshavaren och eleven.”

”Slöjan kan också bli en angelägenhet för skolan om slöjan för den enskilda eleven blir ett problem. Detta kan exempelvis vara fallet om eleven mobbas av andra för att hon bär slöja. Det kan också vara fallet om eleven inte vill bära slöjan och detta är ett krav hemifrån. Det senare kan exempelvis leda till att eleven om hon i skolan tar av sig slöjan kan få problem hemma.

Situationer som dessa kan bli en angelägenhet för skolans elevvårds-team. I övrigt är det skolans angelägenhet att på olika sätt belysa slöjans roll i historiska och nutida sammanhang.”

“Skolsköterskans hälsosamtal är viktigt för att uppmärksamma flickor som riskerar att utsättas för könsstympning. I ett förebyggande arbete ska flickan få veta vilka rättigheter hon har och att könsstympning är förbjudet enligt svensk lag (Lag 1982:216 1 §).

Äldre flickor på högstadiet och gymnasiet bör informeras om att det går att rekonstruera könet genom operationer. Det är viktigt att vara ödmjuk och lyhörd i samtal med mammor och deras döttrar rörande könsstympning.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se