Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Elever med skyddade personuppgifter

Sekretessmarkering/skyddade personuppgifter tillämpas om personen och eller dennes närstående kan utsättas för skada om bostadsadressen eller andra uppgifter som kan kopplas till adressen blir känd. 

Personuppgifterna sekretessmarkeras i folkbokföringsdatabasen efter beslut av Skatteverket. Beslut om skydd gäller för ett år i sänder. Det är angeläget att skolan hanterar skyddade personuppgifter på ett säkert sätt då det kan få allvarliga konsekvenser för eleven eller dennes närstående om uppgifterna röjs.

Skatteverket beslutar om skydd av personuppgifter, beslutet meddelas till skolan via aviseringar till systemförvaltare för skolans elektroniska system. Systemförvaltaren meddelar berörd rektor och systemförvaltare för skolhälsovårdens journalprogram om vilka elever som har skyddade personuppgifter.

Rektor ansvarar för att:

  • i samråd med eleven och representant från extern myndighet/vårdnadshavarna till omyndig elev upprätta en individuell handlingsplan i händelse av hotbild på skoltid eller röjda uppgifter om eleven. Handlingsplanen förvaras hos rektor.
  • besluta om vilka på skolan som skall få information om elevens behov av skydd, efter samråd med eleven och vårdnadshavarna till omyndig elev.

För att skyddet skall bli effektivt och personalen skall känna att de kan hantera eventuella hotsituationer på skoltid är det nödvändigt att:

  • informera eleven och representant från extern myndighet/vårdnadshavarna till omyndig elev om skolans rutiner avseende hantering av skyddade personuppgifter
  • samtlig personal har kunskap om skolans rutiner gällande elever med skyddade personuppgifter.

Uppgifter om eleven skall hanteras varsamt och får därför inte:

  • vara registrerad i skolans elektroniska system, finnas på klasslistor, förteckningar eller andra listor – gäller såväl riktigt namn som alibin/fingerade personuppgifter.
  • finnas på klassfoton, andra bilder eller i texter på skolans hemsida eller liknande.
  • lämnas ut till eller publiceras i olika media, t.ex. reportage om skolan eller en särskild verksamhet vid skolan.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se