Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Information till lärare

De viktigaste bestämmelserna rör barnäktenskap, äktenskapstvång, vilseledande till tvångsäktenskapsresa och regler om erkännande av utländska äktenskap.

Barnäktenskap

Det är tre bestämmelser som är särskilt viktiga.

För det första, att äktenskapsåldern i Sverige är 18 år. Detta är
ingen ny bestämmelse, men lagstiftaren har i samband med den nya lagstiftningen om tvångsäktenskap förtydligat sitt ställningstagande i detta avseende. I korthet går detta ut på att äktenskap för barn är skadligt.

För det andra, att den tidigare dispensrätten för barnäktenskap har slopats. Tidigare har det stått så här i 2 kap. 1 § äktenskapsbalken:

Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap utan tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 §. Tillstånd får meddelas endast om det finns särskilda skäl.

Nu har dispensmöjligheten tagits bort.

För det tredje, riktlinjerna i förarbetena beträffande tolkningen av att vara i en utsatt belägenhet för barns del. En av de nya bestämmelserna i brottsbalken säger att den som förmår en person som är i en utsatt belägenhet att ingå ett äktenskap, kan dömas till fyra års fängelse. När det gäller relationen mellan barn och föräldrar är detta enligt förarbetena en beroenderelation och om föräldrar använder den för att få sitt barn att ingå ett äktenskap, kan detta vara straffbart. Föräldrar behöver inte använda hot, tvång eller misshandel. Påtryckningar, som tjat eller skuldbeläggande, kan vara nog. Barnet kan som det står i förarbetena, anse det lönlöst att protestera.

4 kap. 4 c § brottsbalken om äktenskapstvång:

Den som genom … eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.

Sammanfattningsvis innebär bestämmelsen om äktenskapstvång att alla barnäktenskap inte är kriminaliserade. Detta var vad utredningen som låg till grund för regeringens proposition, föreslog. Det är alla barnäktenskap som också är tvångsäktenskap som fångas in av den nya bestämmelsen.

Äktenskapstvång

Ett äktenskap ska ingås av fri vilja. Gör det inte det, som att den ena parten inte vill, då räknas detta enligt svensk lag som ett tvångsäktenskap. Detta kan ske genom att utnyttja en persons ”utsatta belägenhet” eller genom tvång. De personer som förmår någon att ingå ett äktenskap mot sin vilja kan straffas för detta.

Olaga tvång föreligger om någon genom våld, hot om våld eller brottslig gärning tvingar någon annan att ingå äktenskap.

Även informella äktenskap – det vill säga äktenskap som inte uppfyller de formella krav som staten uppställer – räknas av lagstiftaren som äktenskap. Hit hör traditionella äktenskap eller religiösa äktenskap. Kravet är att partnerna betraktas av omgivningen som makar och anses ha rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varandra, och att det enligt traditionerna eller normsystemet finns regler som innefattar frågan om upplösning av förbindelsen.

Även försök, förberedelse eller stämpling till brott är straffbart. Försök och förberedelse är straffbart, stämpling är ett lagförslag som riksdagen med största sannolikhet kommer att ställa sig bakom.

Vilseledande äktenskapsresa

Om någon genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat än den där han eller hon bor och där genom tvång eller genom personens utsatta belägenhet försöker få honom eller henne att gifta sig, så föreligger brottet. Detta kan bestraffas med två års fängelse.

Detta kom från Europarådets nya konvention om våld mot kvinnor. 4 kap. 4 d § brottsbalken:

Den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat än den där han eller hon bor, i syfte att personen genom olaga tvång eller utnyttjande av hans eller hennes utsatta belägenhet ska förmås att ingå ett sådant äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c §, döms för vilseledande till tvångsäktenskapsresa till fängelse i högst två år.

Godkännande av utländska äktenskap

De som gifter sig ska samtidigt vara närvarande. Detta innebär att fullmaktsäktenskap som har skett utomlands inte är giltiga i Sverige. Vidare erkänns inte äktenskap som är barnäktenskap eller tvångsäktenskap.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se