Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Aborträtten – det är flickan som bestämmer

När en flicka eller kvinna är gravid är det hon som har rätt att bestämma om hennes havandeskap ska avbrytas. Det finns ingen åldersgräns för att få göra abort.

Fram till och med den 18:e graviditetsveckan har flickan/kvinnan rätt att göra abort utan att behöva berätta för någon varför hon vill göra det. Efter den 18:e graviditetsveckan behövs ett tillstånd från Socialstyrelsen för att få göra abort. Ett sådant tillstånd kan flickan/kvinnan få
om det finns särskilda skäl till aborten. Exempel på det kan vara att hon är väldigt ung, har problem med alkohol eller droger, har blivit våldtagen eller att fostret har någon allvarlig skada eller missbildning.

1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660).

2 § Om en kvinna begärt abort eller om fråga uppkommit om avbrytande av havandeskapet enligt 6 § skall hon erbjudas stödsamtal innan åtgärden utförs. Lag (1995:660).

Ungdomsmottagningen

Om flickan tar kontakt med Ungdomsmottagningen har personalen där tystnadsplikt. För flickor som lever med hedersrelaterade familjevärderingar kan det vara mycket farligt att berätta hemma att hon är gravid. Att göra abort ska inte innebära att flickan försätts i en situation där hon kan råka illa ut. Ungdomsmottagningens kurator eller en annan stödperson skulle kunna vara ett stöd för flickan.

Flicka, 11 år

Justitieombudsmannen (Målnr/Dnr: 1996-284) har yttrat sig i ett ärende som rörde en flicka som var 11 år gammal. Att ha sex med en 11 åring är en brottslig handling och i ett sådant fall måste skolan göra en anmälan till socialtjänsten.

Det aktuella fallet rörde en flicka med utländsk bakgrund, ett land med strikta hedersrelaterade värderingar och normer. Ett omhändertagande av flickan och villkoren för det är det sålunda socialtjänsten och inte skolan som ska ta ställning till.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se