Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Övergripande principer och ansvarskedja

Skolan är en statlig angelägenhet och ett flertal övergripande principer gäller enligt skollagen (2010:800). Här står det bland annat ...

  • att skolan är till för barn,
  • att alla barn ska ha lika tillgång till utbildning,
  • att det ska tas hänsyn till barns olika behov,
  • att utbildning en ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära,
  • att utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling,
  • att barnets bästa är utgångspunkten för all utbildning,
  • att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
  • att utbildningen ska vara icke – konfessionell,
  • att utbildningen i vissa fall får ha en konfessionell inriktning om deltagandet är frivilligt

Skolplikt, en fundamental princip

Skolplikten regleras av 7 kap. 3 § Skollagen.

Enligt 2 kap. 18 § första stycket i regeringsformen har alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.

Skolplikten gäller grundskolan. Skolpliktiga elever ska delta i hela utbildningen, dvs. all verksamhet som organiseras i skolan.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Om man går i gymnasiet har man plikt att följa undervisningen.

En statlig angelägenhet med en ansvarskedja som startar hos staten.

Ansvarskedjan för skolan kan illustreras på följande sätt:

ansvarskedja
(Göte Appelberg, PP föreläsning 2014-10-16)

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se