Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Rättsliga ramar

Skolans huvudaktör är eleven. Skolan är till för barn.

Det är skollagen och skolans läroplaner som reglerar skolans innehåll. Dessa lagar och bestämmelser anger de skyldigheter stat, kommun, rektor och lärare har i förhållande till eleven.

rattsliga-ramar-1320x688

Barnkonventionen som stadgar barns grundläggande skydd och rättigheter, gäller i skolan. Barnkonventionens starka ställning i skolan framkommer bland annat av att flera av bestämmelserna ingår i skollagen och i skolans läroplan.

När det gäller barnets vårdnadshavare har skolledningen en skyldighet att samarbeta med dem. Denna skyldighet ger emellertid inte vårdnadshavarna rätt att bestämma över undervisningens innehåll. Undervisningsansvaret har skolan.

Föräldrabalken som reglerar relationen mellan barn och vårdnadshavare gäller i skolan, men är begränsad till barnet som person. Om familjen följer hedersrelaterade värden och normer kan konfliktområdena mellan skolan och familjen vara många. Exempel på sådana konfliktområden är flickors kroppsliga integritet, flickor och pojkars lika rättigheter och elevens självständighetsgörande som är helt central för skolan. En del av dessa konflikter regleras av bestämmelser i Brottsbalken. Detta gäller fenomen som tvångsäktenskap och könsstympning. Också andra områden som den unges rätt till preventivmedel och rätt till abort, som rättighetsbestämmelser för de unga, behöver skolan tillämpa utifrån ett barnperspektiv.

Det finns områden där den rättsliga regleringen till skydd för barnet är svagare. Detta gäller exempelvis religiös klädsel.

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se