Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Om lärarplattformen

Skolan är en central livsvärld för barn och ungdomar. Är barnet utsatt för familjens kontroll och lever med hedersrelaterade normer kan skolan vara en oas, en plats att längta till, en möjlighet till ett eget liv utanför familjen. Här får barnet utvecklas kunskapsmässigt och socialt, bli bemött och respekterad som en egen person med rätt till att växa i ansvarig frihet.

Ändå är bilden av skolan som själva navet inom en demokrati ingen självklarhet. Värdegrundsmålen måste gestaltas i den faktiska skolvardagen, och denna gestaltning kräver ett medvetet kvalitetsarbete. När det gäller elever som lever med hedersrelaterade normer behöver skolan och dess olika personal kunskap om vad heder är, hur hedersrelaterade normer villkorar flickor och pojkars liv och även kännedom om hur dessa villkor kommer till uttryck. Det handlar alltså om att öka uppmärksamheten och kommunikationen.

Hur uppfattas och bemöts olika tecken och signaler från elever som lever med hedersbegränsningar av lärare och annan skolpersonal? Hur signalerar skolan från sin sida att man har kunskap om hedersproblematiken?

Rättsliga ramar i skollag och andra lagar skyddar elevers rätt till en fullvärdig utbildning. Vikten av en ökad medvetenhet gäller också själva undervisningen. Hur skapas undervisningssituationer som beaktar elever som lever med hedersrelaterade normer och deras behov?

Materialet i plattformen bygger på nationell och internationell forskning inom området och beprövad erfarenhet där lärare berättar om och reflekterar över möten med elever med hedersrelaterade normer. Det finns förslag till handlingsplaner, undervisningsupplägg, råd och information.

De olika delarna innehåller texter och uppslag som kan användas både i fortbildning av skolpersonal och i lärarens egen förkovran. Förutom de direkta förslagen till olika metodiska upplägg kan även berättelser och informativa texter under andra delar användas i undervisningen där lärare finner det lämpligt.

Alla berättelser har sin grund i konkreta och verkliga händelser, men är avidentifierade. På så sätt ges ett rikhaltigt och verklighetsförankrat material som man kan känna igen sig i samt reflektera och diskutera kring.

Materialet har tagits fram inom Kärleken är fri (2014 – 2017) med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se