Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Statistik

Cirka 70 000 människor mellan åldern 16- 25 år lever med begränsningar vad gäller valet av partner och 8 500 är oroliga för att de inte kommer att få själva välja partner, det visar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport "Att bli gift mot sin vilja" (2009).

Den nämnda kartläggningen (Schlytter et al., Oskuld och heder. En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad – omfattning och karaktär, 2009, Stockholms Stad) av problematikens förekomst har en teoretisk utgångspunkt:

Ungdomar som lever i familjer som upprätthåller hedersrelaterade normer blir begränsade på en rad sätt. För flickor är oskuldsnormer att de ska vara oskuld vid äktenskapets ingående och att de inte får ha pojkvän. Föräldrar/släkt kan även inskränka flickans egna val av partner när det gäller framtida äktenskap. Hon får inte själv välja framtida äktenskapspartner. Hon kan även ha inskränkningar vad gäller att ha vänskapsrelationer till jämnåriga pojkar.

Utöver detta kan hon ha begränsningar i skolan, i hemmet och på fritiden. I skolan kan begränsningarna handla om att inte få delta i klassresor eller i simundervisning. Motsvarande begränsningar i hemmet kan innebära att de inte får använda internet, tala i telefon eller ta hem kompisar. På fritiden kan de begränsas genom att inte få gå ut efter skoltid, att inte få delta i sportaktiviteter, gå på bio eller klassfest. Den modell som används i analysen av enkätsvaren kan illustreras på följande sätt:

 

pyramid

Figur: Stegvis avgränsning av gruppen flickor som uppfyller kriterierna för att leva i ett hedersrelaterat sammanhang.

Nivå 1

Nivå 1 är de flickor som lever med det som i studien benämns för oskuldsnormer. Det innebär att flickorna har svarat att de instämmer i att de förväntas vänta med sex tills de gifter sig och som uppger att inte få ha ett villkorslöst förhållande med jämnårig av motsatta könet. Detta räknas som nödvändiga men inte tillräckliga betingelser för att ingå i kategorin flickor som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar. Enligt resultatet av undersökningen svarar 23 procent av alla flickor i studien att de har båda dessa begränsningar.

Nivå 2

Totalt svarar 16 procent av samtliga flickor i studien att de förväntas vänta med sex tills de gifter sig och som uppger att de inte får ha ett villkorslöst förhållande med jämnårig av motsatta könet samt att de förväntas följa andras vilja när det gäller vem hon ska gifta sig med eller leva med i framtiden och/eller att de inte får ha vänskapliga relationer med jämnåriga pojkar. Dessa flickor utgör nivå 2 och uppfyller delvis kriterierna för att leva i ett hedersrelaterat sammanhang.

Nivå 3

Nivå 3 utgörs av de flickor som uppger att de uppfyller de ovanstående kriterierna och som svarar att de inte får delta i skolinslag och/eller att de har restriktioner beträffande vanligt förekommande fritidsaktiviteter. Dessa anser vi tillhöra kategorin som kan betraktas leva med hedersrelaterade normer och begränsningar. Detta gäller 11 procent av samtliga flickor i undersökningen.

Nivå 4

Flera av flickorna som i denna studie bedöms leva med hedersrelaterade normer och begränsningar, svarar att de har varit med om kontroll, kränkande behandling, hot och/eller våld vid ett flertal tillfällen (minst fem tillfällen). Denna grupp beskrivs som nivå 4 i figuren och innefattar sju procent av flickorna i denna studie.

 

statistik-2

Resultatet för pojkarnas del är att sju procent av samtliga pojkar uppger att de lever med tre av följande fyra förväntningar: att föräldrarna förväntar sig att pojken ska vara oskuld vid äktenskapets ingående, att han inte får ha ett förhållande med en jämnårig flicka, att han inte får ha vänskapliga relationer med jämnåriga flickor och att han förväntas följa andras vilja när det gäller vem han ska gifta sig med eller leva med i framtiden.

Läggs ytterligare en begränsning till om att han inte får delta i skolinslag och/eller har restriktioner beträffande vanligt förekommande fritidsaktiviteter motsvarar detta fyra procent av alla pojkar, vilka är de pojkar som motsvarar vår definition av att leva i ett hedersrelaterat sammanhang. De som därtill har utsatts för hot, våld eller kränkningar utgör tre procent av samtliga pojkar.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se