Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Kropp och sexualitet

Sexualiteten är en grundläggande förmåga och möjligheterna att utveckla och använda denna är ofta olika för flickor och pojkar (Nussbaum 2002, Kvinnors liv och social rättvisa – ett försvar för universella värden, Daidalos). I allmänhet har pojkar såväl under pubertet som under förpubertet haft större möjligheter att bejaka sin sexualitet. Sett ur ett kroppsligt perspektiv är det under puberteten som flickors och pojkars liv går mest isär (de Beauvoir, Det andra könet, 1949/2002, Nordstedt).

För flickor som växer upp i ett sammanhang där hennes sexualitet både faktiskt och symboliskt representerar gruppens överlevnad och identitet är skillnaden mellan förpuberteten och puberteten radikal. Övergången från förpuberteten till puberteten innebär att flickor får mindre kontroll över den egna kroppen än det de hade tidigare. För pojkar är det tvärtom. För pojkar växer under puberteten medvetenheten om att det är de som äger lusten och sexualiteten och att flickor är till för dem (Mernissi, Virginity and Patriarchy, 1992, Women International Forum).

Föreställningar om att flickans sexualitet är farlig, innebär ett förnekande av kroppen och därmed också av självet. Kroppen kan av flickan komma att bli hennes fiende. Det är på grund av den som hon kontrolleras, som hon degraderas inom familjen.

När det gäller sexualiteten är flickor och pojkar som lever med hedersrelaterade normer i stort behov av skolans undervisning. Kunskapsområdet sexualitet och samlevnad är i den nya läroplanen med olika kursplaner tydligare formulerat. Detta lägger grunden för en ämnesintegrerad och ämnesövergripande sex- och samlevnadsundervisning.

Länsstyrelsen Östergötland har utarbetat stödmaterialet Mognad & Livsutrymme som ”syftar till att ge skolpersonal verktyg i hur skolan kan arbeta med att medvetandegöra blivande tonåringar om pubertet och mognad genom att upplysa dem om kropp, tankar, känslor och sexualitet under mognads- och pubertetsprocessen.”

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se