Tillbaka till dinarattigheter.se

För lärare

klicka här för att

lämna sidan nu!

arrow-icon
arrow-icon

Klicka för att

lämna sidan nu!

Begreppet heder

Skam och heder handlar om att se sig själv ”i andras ögon”. Heder ger positiv bekräftelse och skam negativ. Skam i form av böjda huvuden och undfallenhet är sociala signaler som finns i alla kulturer. Skam förmedlar samhälleliga värden och status. I mildare form handlar det om social aktning. I extrema former ingår förnedring, självförakt, känslor av orenhet och vanheder. (Herman, Judith Lewis, Shattered Shame and their Repair, paper, 2007).

Följande avsnitt innehåller texter av forskarna Astrid Schlytter och Devin Rexvid, som rör begreppet skam ur det moderna och det förmoderna samhällets perspektiv.

”Tolkningen av begreppet heder varierar i olika kulturer och sammanhang och har helt olika innebörd i en kollektivistisk respektive en individualistisk samhällskultur. Det kan även variera mellan olika etniska grupper inom ett land. Innehållet i begreppet bestäms sålunda utifrån den kulturella kontexten. Kultur är de normer som reglerar vårt vardagsliv och är inte begränsade till vad som avses med ’finkultur’.

I ett modernt individualistiskt samhälle kan såväl kvinnor som män ha heder, medan detta inte är fallet i en kollektivistisk samhällskultur. Där kan enbart män ha heder. I västerländska sammanhang har den personliga hedern varit mest framträdande sedan 1600-talet. Tonvikten har i ökande grad lagts vid individens känsla av heder och i avtagande grad vid en specifik hederskontext som individen följer. I rättsstater är kränkning av heder i form av förtal rättsligt reglerat och individens heder omfattas av lagens skydd. En kollektivistisk hederskodex, som tillåter kränkning av den enskildes frihet, kroppsliga integritet och som inskränker hennes existens är däremot lagstridigt i en rättsstat som Sverige. En hederskodex som föreskriver bruk av våld fördöms med andra ord av lagen.

I en kollektivistisk hederskultur får män heder genom kontroll av närstående kvinnors sexualitet. Heder i denna mening är ett absolut begrepp; det vill säga något man har eller inte har. Detta är en följd av att oskuld är något kvinnan har eller inte har, inget hon delvis kan ha. En man utan heder tappar sin ställning i andra mäns ögon…” (Schlytter & Rexvid, Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang i (red.) Silferberg, Barn, Utsatthet och Heder, 2013, Ersta Sköndal Högskola Förlag, s. 54-55).

Begreppet heder används också för att beskriva andra beroenderelationer med män. ”Hedersbegreppet i denna mening har ett annat innehåll. Det är relativt och inte absolut. Har man exempelvis lånat pengar av sin bror och inte kan betala tillbaka i tid, så håller man inte sitt ord, som är viktigt, men ingen av brödernas existens står och faller med detta. Dessa ömsesidiga beroenderelationer och hierarkier skapar ett institutionellt sammanhang som baserad på förväntningar och roller och inte på individuella rättigheter.” (Schlytter och Rexvid, Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck i Cederborg & Warnling-Nerep (red.) Barnrätt, 2014, Norstedts juridik, s. 387-388).

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se