Juridisk definition av våldtäkt mot barn

Från Brottsbalken 6 kap § 4

“Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.” Lag (2005:90).

Det här betyder att det alltid är olagligt för en äldre person (över femton) att ha sex med ett barn under femton år. Det ska då klassas som våldtäkt mot barn. Lagen kom till för att skydda barn och ungdomar mot vuxna (oftast män) som vill ha sex med yngre (oftast tjejer). Det ska inte spela någon roll om den som är yngre än femton år vill ha sex.

Det finns undantag från detta och tar sikte på två ungdomar som har en relation, där den ene är lite äldre än femton och den andre är lite yngre än femton, och tillsammans utforskar sexualiteten.

Det regleras även i den här paragrafen att incest är förbjudet , dvs att det är förbjudet för en vuxen person att ha samlag med sitt barn eller annan som den har ett sådant fostringsförhållande till. Det skyddet gäller upp till arton år.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se