Lagen om diskriminering

Vad är diskriminering?

Diskriminering betyder att du behandlas sämre trots att du borde bli behandlad likadant som alla andra. Diskriminering är inte tillåtet i Sverige. Det spelar ingen roll vilken hudfärg du har, vilket kön du har, vilken gud du tror på eller om du kan gå eller inte. Ingen får bli sämre behandlad! Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige.

Dessa är:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder

Du har rätt att inte bli diskriminerad i skolan på grund av din religion, hudfärg eller någon annan av de sju grunderna ovan. Om du blir det kan du anmäla det till diskrimineringsombudsmannen. Läs mer på diskrimineringsombudsmannens hemsida, DO. OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.

Självklart har du rätt att inte bli behandlad sämre eller på något vis kränkande, som till exempel mobbning, även om det inte har med någon av de sju grunderna att göra. Skolan har en skyldighet att se till att eleverna inte mobbas eller utsätts för trakasserier. Om det kan du läsa mer på Skolinspektionens hemsida, om barn och elevombudsmannen, beo. OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.

Lagen om förbud mot diskriminering:

5 § Utbildning
Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (1985:1100) eller
annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare genom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet kan se till att en person med funktionshinder, som söker eller har antagits till utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se