Barnkonventionen

Vad säger barnkonventionen?

Förenta Nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter brukar kallas Barnkonventionen. Den säger att rättigheter ska gälla för alla barn i alla länder och att det är regeringen i varje land som ska skydda barnet och ta ansvar för att barnet får sina rättigheter tillgodosedda.

Sverige har lovat alla andra länder som har skrivit under konventionen (konventionsstaterna) att följa artiklarna i Barnkonventionen. Sverige har också lovat att svensk lagstiftning ska stämma överens med Barnkonventionen, vilket kallas att vi har ratificerat konventionen. I Genève finns en Barnrättskommitté. Till denna kommitté måste konventionsstaterna lämna rapporter om hur de följer Barnkonventionen. Barnrättskommittén riktar sedan kritik mot länder som bryter mot konventionen. Nedan följer ett urval av artiklarna i Barnkonventionen som egentligen består av 54 artiklar.

Artikel 2 – Icke diskriminering

Alla barn har samma rättigheter och samma värde. Ingen får diskrimineras. I Sverige räknas alla upp till 18 år som barn, så det gäller både barn och ungdomar. Det spelar ingen roll vilken hudfärg du har, vilken gud du tror på, om du är fattig eller rik eller om du kan gå eller inte. Ingen får bli sämre behandlad! Diskriminering är just när man behandlas sämre än andra trots att man borde bli behandlad precis likadant. Det är regeringen (staten) som ska se till att inget barn blir diskriminerat. Exempel på diskriminering kan vara att ett barn inte får delta i skolundervisning. Inget barn ska utestängas. Skolan ska se till att alla elever får delta i all undervisning; även sexualundervisning, simning och Prao.

Artikel 3 – Ditt bästa i första rummet

Artikel 3 säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Vuxna som fattar beslut om dig ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslutet påverkar dig. Du har rätt att få det skydd och den omvårdnad du behöver. Det gäller också när till exempel politiker ska fatta beslut som många barn påverkas av. Även om det inte alltid blir exakt som du eller många andra vill, ska de som fattar beslutet ha diskuterat vad som är bäst för dig, och inte bara bestämt det som passade dina lärare eller föräldrar.

Artikel 6 – Rätt till liv, överlevnad och utveckling

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. Det betyder att Sverige ska göra allt för att du ska få en bra barndom. Du har rätt till trygghet, mat, möjlighet att leka, gå i skolan och att få kärlek. Allt för att du ska utvecklas. Det är alltså inte bara fysisk utveckling utan att du ska lära dig nya saker och tänka själv. Artikeln betyder också att Sverige ska göra allt för att barn ska få leva, överleva och få t.ex. mediciner och sjukvård. Barn ska inte behöva kriga eller svälta.

Du har rätt

  • Att få prova nya utmaningar och lära dig nya saker.
  • Att ha känslor. Du ska få känna och tänka och tro på det du vill.
  • Att gå i skolan. Grundskolan är obligatorisk och du ska även få gå på gymnasiet om du vill.
  • Att göra ditt skolarbete, med stöd och uppmuntran. Du måste även få tid att göra dina läxor.
  • Att inte kontrolleras av din familj eller släkt.
  • Att inte tvingas kontrollera dina systrar, bröder eller kusiner; du har rätt till egna intressen och en egen utveckling.

Artikel 12 – Du har rätt att få säga vad du tycker

Du har rätt att säga vad du tycker och säga dina åsikter i alla frågor som handlar om dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet att säga det du vill ha sagt.

Artikel 13-14

Hänger nära ihop med artikel 12 och de handlar om att du har rätt till yttrandefrihet. Det betyder att du har rätt att söka efter information och nya tankar, ta emot information från andra och rätt att sprida information (artikel 13) och att du har rätt att tänka och tycka vad du vill, vilket betyder att du har rätt att tro på vilken religion du vill, eller någon annan typ av övertygelse. Enligt artikeln får föräldrar eller vårdnadshavare ”vägleda” dig, men de kan aldrig bestämma över dina tankar! (artikel 14)

Detta är några av de viktigaste artiklarna i konventionen. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för Barnkonventionens grundprinciper. Utöver de artiklar vi skrivit om här finns det artiklar om att skyddas från övergrepp (art 19), skydd mot tortyr (art 27), skydd mot olaga intrång, t.ex. läsa dagbok eller brev (art 16). Totalt innehåller barnkonventionen 54 artiklar där 41 handlar om barns rättigheter, och 13 om hur länderna ska arbeta med konventionen. Vill du läsa mer, besök unicef.se/barnkonventionen

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se